Branislav Tréger sa stal predsedom ZMOS

Liptovský Hrádok 24. mája 2019 – Branislav Tréger sa stalStalo sa tak v stredu 22. mája 2019 v Bratislave. Na sneme sa zúčastnilo takmer 1200 starostov a primátorov. Bookmark It Hide Sites More »

 

Vznikla komisia na riešenie zápachu a prašnosti v Ružomberku

Mondi SCP Ružomberok

Ružomberok 21. februára 2019 – Radnica na čele s primátorom Igorom Čomborom zriadila mimoriadnu komisiu na riešenie problematiky zápachu a prašnosti v meste Ružomberok. Po medializovaných informáciách o stave ovzdušia v našom meste radnica ústretovo vytvorila poradný orgán, ktorého členovia sú z radov kompetentných inštitúcii, papierní, odborníkov a aj aktivistov.

Medzi členov patria zástupcovia Mesta Ružomberok, Mestského úradu – odbor Životné prostredie, lekárov – odborníkov na hygienu a pracovné lekárstvo, zástupcov Mondi SCP, aktivistov i štátnych orgánov (kompletný menoslov nájdete na konci správy).

Primátor mesta Igor Čombor: „Radnica musí nevyhnutne riešiť otázku prístupu verejnosti ku stavu ovzdušia. Problémy spojené s ovzduším trápia mesto už dlhé roky, a teraz nastal ten čas, kedy to musíme riešiť omnoho serióznejšie a účinnejšie ako predtým.“ Primátor mesta je v pravidelnom kontakte s vedením papierní a snaží sa riešiť operatívne a i strategicky všetky otázky života v meste spojené s pôsobením papierensko-celulózového komplexu, ktorý predstavuje Mondi SCP.

Preto aj tlmočil obavy občanov, ktoré mu doručili aktivisti pri úniku zapáchajúcich látok s tým, že Mondi SCP v spolupráci s mestom musí vyvinúť nový informačný systém o prevádzkových pomeroch a stavoch, ktoré tento problém vyvolávajú tak, aby sa maximálne eliminovali havarijne úniky. „Informovanosť v tomto smere nie je náležite intenzívna, aktuálna a zosúladená na všetkých príslušných miestach,“ povedal primátor.

Komisia tiež bude riešiť návrh opatrení, akým spôsobom zlepšiť prevádzku, kde vznikajú a zachytávajú sa zapáchajúce látky tak, aby nastalo zlepšenie prevádzkovej spoľahlivosti.

Zároveň primátor požiadal vedenie papierní o zintenzívnenie spolupráce s dodávateľskými firmami, aby sa posunuli možnosti na modernizáciu celého existujúceho systému s cieľom zlepšiť jeho účinnosť.

Tento krok zo strany radnice je odpoveďou na Otvorený list primátorovi a poslancom, ktorý bol primátorovi doručený počas protestného pochodu 15. februára 2019. List obsahoval aj prílohu vo forme štatistík chorobnosti a úmrtnosti v meste Ružomberok.

„Čísla použité v uvedených štatistikách kolujú verejnosťou a mnohí sa ich zľakli, i keď naozajstné relevantné údaje, ktoré by boli aktuálne, neexistujú. Použitie takýchto čísel a štatistík je vytrhnuté z kontextu a v mnohých prípadoch sporné a nepochopiteľné. Naopak, štatistické ukazovatele hodnoverné a centrálne uvádzané pre územie Slovenska sú také, že Ružomberok čo sa týka ohrozenia v rámci znečistenia životného prostredia, v súvislosti s úmrtnosťou a chorobnosťou sa nenachádza medzi najviac ohrozenými okresmi Slovenska. Preto komisia sa bude zodpovedne zaoberať aj štatistickými údajmi, ktoré budú aktuálne s cieľom pomôcť vytvoriť správne predpoklady ako bojovať za kvalitné životné prostredie, predovšetkým ovzdušie, ktoré je v Ružomberku dlhodobo zhoršené.“

Radnica tak vytvorila vzorec, na báze ktorého zosúladí cieľ každej kompetentnej skupiny. „Dnes každý bojuje proti sebe navzájom. Aktivisti s firmou, mesto s firmou, firma s úradmi. Založením tejto komisie spojíme sily a začneme ťahať za jeden koniec povrazu. Cieľom mňa ako primátora a celej radnice je zachovať si neutrálne postavenie, objektívny pohľad na veci, nikomu nenadŕžať. Našou snahou je docieliť v našom meste zlepšenie životného prostredia a som si istý, že to je cieľom ako fabriky, tak i aktivistov. Nemá preto zmysel bojovať proti sebe, ale začať bojovať spoločne. Hľadať cesty a riešenia,“ konštatoval Igor Čombor.

Vzorec ako fungovať do budúcnosti vidí aj jeden z členov novovzniknutej komisie, zástupca Okresného úradu – Životné prostredie Dušan Mataj: „Podobná situácia sa riešila aj v Ostrave, kde sa po rokoch boja medzi fabrikami a aktivistami rozhodli veci riešiť inak a sadli si za spoločný stôl. Netrvalo dlho a takýto postup priniesol výsledky.“

Takéto riešenie vnímajú pozitívne aj zástupcovia spoločnosti Mondi SCP, ktorí sa už niekoľkokrát snažili nadviazať konštruktívnu debatu s aktivistami, no to bolo úspešné len čiastkovo.

Odborníci spoločne s členmi komisie budú mať na starosti prípravu najaktuálnejšej lekárskej štúdie, ktorá sa bude zaoberať vplyvu znečisteného životného prostredia na obyvateľov Ružomberka a okolitých obcí. Komisia sa chce popasovať aj s problémom neexistencie európskych noriem na meranie zápachu v životnom prostredí. „Jediné relevantné normy, ktoré sa zaoberajú zápachom v ovzduší, existujú v Spojených štátoch. Nevylučujem, že práve tam vyšleme delegáciu, ktorá bude mať na starosti metodiku merania a zber údajov, aby tieto vedomosti použili v Ružomberku. Ak sa tak stane, budeme prvé mesto v Európe používajúce tieto normy,“ doplnil ružomberský primátor.

Členmi novo zriadenej „Komisie na riešenie problematiky zápachu a prašnosti v meste Ružomberok“ sú:

Mesto Ružomberok – Ing. Ján Bednárik, RNDr. Michal Matis, Ľubomír Schmida

Mondi SCP – Ing. Vladimír Krajči, Ing. Marianna Matajová

Aktivisti – Ing. Rastislav Šaravský, MUDr. Eva Svozilová

Štátna správa – Ing. Dušan Mataj, Ing. Vladimír Macko, Ing. Milan Filo

Lekári – doc. MUDr. Jozef Domenik, MUDr. Pavol Zakuťanský

(red)