Spomienka na Černovských martýrov

Ružomberok 25. októbra 2019 – Pietna spomienka na obete černovskej masakry  v roku 1907 uskutoční sa 25. októbra 2019 na panätných miestach  ružombersksej metskej časti Černová. Pripravuje ju Slovenská národná strana. Začne sa o 16. 00 h na tamojšom cintoríne. (red) Bookmark It Hide Sites More »

 

Ružomberský primátor má svojich poradcov

Zbor poradcov ružomberského primátora

Ružomberok 13. júna 2019) – Primátor mesta Ružomberok Igor Čombor zriadil k 1. 6. 2019 štyri nové poradné orgány, ktorými chce zabezpečiť transparentné a komplexné riadenie mesta. Medzi ohlásenými poradnými orgánmi sú Zbor poradcov primátora mesta, Legislatívna rada primátora, Klub primátorov mesta Ružomberok a Zbor ambasádorov mesta Ružomberok.

 Súčasťou každého z poradných orgánov sú členovia, ktorí sa radia medzi intelektuálnu špičku mesta Ružomberok vďaka celoživotnej práci na budovaní mesta. Členstvo v radách prijali dobrovoľne bez nároku na akýkoľvek finančný či iný honorár. „Pre každého primátora je veľmi dôležité obklopiť sa čo najlepšími poradcami a lokálpatriotmi. Ja nie som výnimkou, a preto som sa rozhodol, že ľuďom, ktorí mi dlhodobo radia, dám oficiálny status poradcu primátora či mesta,“povedal primátor Igor Čombor na margo Zboru poradcov, v ktorom sa v súčasnosti nachádza 21 mien, pričom každý z nich je poradcom v inej oblasti.

 Samostatnú legislatívnu poradenskú skupinu založil primátor pod názvom Legislatívna rada. V nej sa spájajú mnohí známi právnici, ktorí buď pochádzajú z Ružomberka, alebo v ňom pôsobia. „Nejde o to, spojiť všetkých dobrých právnikov pod jednu skupinu. Je dobré sa na to pozrieť aj ekonomickým okom. Ak by išlo o poradenstvo v oblasti legislatívy, mesto by za špičkové poradenstvo v tejto oblasti platilo tisícky eur. Takto máme pod jednou strechou špičkový právny servis, ktorý doplní ten už funkčný na radnici a nebude nás to stáť ani euro. Využívame len svoj domáci ľudský potenciál,“ zhodnotil primátor Legislatívnu radu.

 Najraritnejšou skupinou, ktorá vznikla je Klub primátorov, ktorý v sebe zahŕňa všetkých dodnes žijúcich primátorov mesta Ružomberok. Tí by mali primátorovi radiť predovšetkým v otázkach plánovania budúcich krokov, ktoré môžu ovplyvniť vzhľad nášho mesta. „Každý z mojich predchodcov bol dobrý manažér a mal svoje predstavy o meste. My však nechceme byť svedkom toho, že každé volebné obdobie sa zmenia strategické ciele mesta a mesto sa tak stáva mačkopsom. Mne ide predovšetkým o cielené a dlhodobé budovanie mesta v prospech občana. Preto mám svoj Klub primátorov, kde sú ľudia, s ktorými sa na niektoré dôležité veci pozrieme spoločne.“ Klub môže byť považovaný za jedinečný aj z hľadiska politickej rôznorodosti jeho členov. Už v samotnom štatúte sa píše o poradnej funkcii klubu bez ohľadu na politickú príslušnosť.

 Cieľom zborov a klubu je prispieť k pozitívnemu vývoju mesta Ružomberok. Práva a povinnosti členov vymedzuje štatút, riadi predseda a koordinuje tajomník, ktorý je spoločný pre všetky vzniknuté kluby.

 Slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov Zboru poradcov, Klubu primátorov a členov Legislatívnej rady sa uskutočnilo vo štvrtok 13. júna o 10:00 vo veľkej zasadačke MsÚ v Ružomberku. Slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov do Zboru ambasádorov bude vo štvrtok 20. júna.

 

 DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Zbor poradcov primátora je poradný orgán na funkčné obdobie 2019-2022. Poradcovia vykonávajú svoje funkcie v záujme čo najlepších, najkvalifikovanejších a striktne zákonných stanovísk a rozhodnutí pre primátora mesta, ako aj v záujme rozvoja mesta Ružomberok a zlepšovania životnej úrovne jeho občanov. Je tvorený z významných osobností verejného, spoločenského, kultúrneho a športového života mesta, regiónu i celej Slovenskej republiky. Členovia poradcov, určených v daných problematikách, spolupracujú s primátorom na jeho požiadanie. Primátor ich môže prizvať na rokovanie vedenia mesta, na zasadnutie mestskej rady, mestského zastupiteľstva alebo na akékoľvek verejné podujatie, na ktorých budú odborne obhajovať postoje primátora mesta. V prípade potreby sa členovia môžu podieľať na tvorbe ťažiskových a koncepčných dokumentoch rozvoja mesta. Hoci ich pôsobnosť nie je obmedzená, nemôžu obmedzovať pri výkone žiadneho pracovníka vedenia mesta. Zbor poradcov má svojho predsedu, ktorý je oprávnený celý zbor koordinovať na základe pokynov primátora. Stretnutie poradcov zvoláva primátor minimálne raz za 6 mesiacov.

Predseda: JUDr. Juraj Čech, PhD.

Tajomník: Bc. Viktor Mydlo

 Legislatívna rada je poradným orgánom primátora, ktorého členmi budú vrcholoví predstavitelia z rôznych oblastí práva, no najmä z oblasti komunálneho práva. Jej úlohou bude príprava právnych postojov, analýz a postupov pre primátora. Na základe takýchto informácii bude mať primátor prístup k prvotriednym právnym výkladom, za ktoré sa v súkromných právnických kanceláriách platia vysoké poplatky. Hoci na radnici funguje aj právne oddelenie, úlohou legislatívnej rady nie je úkony tohto oddelenia nahrádzať, ale v prípade potreby byť nápomocnou. Podľa štatútu Legislatívna rada úzko spolupracuje s právnym oddelením mestského úradu pri riešení konkrétnych problematík, ktoré si vyžadujú širšiu právnickú diskusiu a zjednocuje právne postoje pre potreby primátora mesta. Primátor je oprávnený si celú radu alebo ktoréhokoľvek člena rady prizvať na porady vedenia mesta, mestskej rady či mestského zastupiteľstva so žiadosťou o výklad právnych postojov. Dôvod takejto žiadosti je snaha o zabezpečenie formálno-právnej čistoty a zabezpečenie, aby prijímané dokumenty neboli v rozpore s inými normatívnymi právnymi aktmi, ktoré je potrebné dodržiavať. Členstvo v legislatívnej rade je čestná funkcia bez nároku na finančné ohodnotenie.

Predseda rady: JUDr. Juraj Čech, PHD.

Členovia rady: JUDr. Michal Brož, JUDr. Ing. Janka Kantíková, JUDr. Ladislav Janči, Mgr. Michal Krákorník, JUDr. Karin Leštinská, doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PHD., JUDr. PhDr. Jozef Furťo, JUDr. Jaroslav Pavlík, JUDr. Marián Ďurana, PhD.

Tajomník: Bc. Viktor Mydlo

 Klub primátorov mesta Ružomberok je čestným klubom žijúcich primátorov od roku 1990, ktorí bez ohľadu na politickú príslušnosť spolupracujú so súčasným primátorom a vytvárajú tak konštruktívnu a pozitívnu atmosféru v meste. Na čele Klubu primátorov je vždy súčasný primátor a stretnutie klubu zvoláva minimálne raz za 6 mesiacov s cieľom prerokovať problematiku rozvoja mesta. Okrem rokovaní rady sú členovia klubu primátorov prizývaní na významné spoločenské, verejné, športové a kultúrne podujatia. Z hľadiska koncepcie klubu sa jedná o jedinečný a na Slovensku raritný klub doteraz žijúcich piatich primátorov.

Predseda klubu: MUDr. Igor Čombor, PhD.

Členovia klubu sú Julián Helko, JUDR. Juraj Čech, PhD., Ing. Michal Slašťan, PaedDr. Ján Pavlík, MUDr. Igor Čombor, PhD.

Tajomník: Bc. Viktor Mydlo