Spomienka na Černovských martýrov

Ružomberok 25. októbra 2019 – Pietna spomienka na obete černovskej masakry  v roku 1907 uskutoční sa 25. októbra 2019 na panätných miestach  ružombersksej metskej časti Černová. Pripravuje ju Slovenská národná strana. Začne sa o 16. 00 h na tamojšom cintoríne. (red) Bookmark It Hide Sites More »

 

Stretnutie seniorov štátnej ochrany prírody na Slovensku

Liptovský Mikuláš 3. októbra 2019 – Pri príležitosti 100. výročia vzniku štátnej ochrany prírody na Slovensku organizuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR v Banskej Bystrici, Klubom seniorov štátnej ochrany prírody Slovenska a Mestom Liptovský Mikuláši 25. ročník Stretnutia seniorov štátnej ochrany prírody na Slovensku, ktorý sa bude konať pod záštitou ministra životného prostredia SR v priestoroch SMOPaJ v dňoch 9. – 11. októbra 2019.  

Dátum 20. október 1919 predstavuje významný medzník v štátnej ochrane prírody na území Slovenska. Nariadením ministra ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska Vavra Šrobára zo dňa 20. októbra 1919 č. 155-1919 (8380 – prez.) o právomoci Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku vznikla prvá československá organizácia, do ktorej kompetencie patrila ochrana pamiatok na Slovensku. Vo svojej pôsobnosti mala aj ochranu prírodných pamiatok. Inštitúcia bola priamo riadená Ministerstvom školstva a národnej osvety ČSR v Prahe. 

Kým dovtedy boli ochranárske aktivity viac v rukách dobrovoľných spolkov, či významných finančných mecenášov, odvtedy prevzal hlavnú zodpovednosť za ochranu prírody štát, čím bol podporený aj význam ochrany prírody v spoločnosti. Snahy o vytvorenie legislatívnych noriem pre ochranu prírody sa zavŕšili v roku 1955 prijatím prvého zákona o ochrane prírody a krajiny.

Ďalším medzníkom v ochranárskych aktivitách v štátnej ochrane prírody na Slovensku bol vznik Ústredia štátnej ochrany prírody, ktoré vnímame ako akéhosi predchodcu Ministerstva životného prostredia. Táto organizácia pôsobila od júla v roku 1981 do apríla v roku 1992 práve v Liptovskom Mikuláši a jej súčasťou bolo aj SMOPaJ.  

Stretnutie je určené pre seniorov, odborných pracovníkov a inštitúcie štátnej ochrany prírody v rezorte Ministerstva životného prostredia SR. Príspevky sú zamerané na všetky významné  medzníky a inštitúcie štátnej ochrany prírody od roku 1919 až dodnes.   

(re)