Fašiangovú bursu spojili so zabíjačkou

Liptovské Sliače 23. januára 2019 – Tradičná fašiangová pochpdozka – bursa sa uskutoční 25. januára v Liptovských Sliačoch. Jej súčasťou bude aj obecná zakáľačka. (red) Bookmark It Hide Sites More »

 

Riešenie problém zápachu a prašnosti v Ružomberku

Renomovaní odborníci určili hlavných znečisťovateľov ovzdušia v Ružomberku

smog v ružomberku

Ružomberok 7. októbra 2019 –  Po letnej prestávke v Ružomberku opäť zasadala Komisia pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti. Okrem členov komisie a zástupcov médií na zasadanie prišiel Mgr. Michal Jajcaj, vedúci odboru hygieny životného prostredia z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Počas rokovania prezentoval listom poslané stanovisko ku stavu ovzdušia v Ružomberku od hlavného hygienika Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD.

List datovaný zo dňa 12.8.2019 bol odpoveďou na pozvánku zo strany primátora MUDr. Igora Čombora PhD., ktorou prvý muž mesta pozýval hlavného hygienika Slovenskej republiky na zasadanie Komisie pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti. Primátor hygienika zároveň žiadal o intenzívnu pozornosť kompetentných orgánov o stav ovzdušia v meste Ružomberok. Tí po preskúmaní dostupných podkladov zaujali stanovisko, ktoré je obsahom predmetného listu.

Hlavný hygienik Slovenskej republiky v liste priznal, že príčinou charakteristického zápachu v meste sú organosírne zlúčeniny uvoľňujúce sa počas výroby celulózy v prevádzkach Mondi SCP a.s., v životnom prostredí monitorovane ako TRS. Ako však uvádza vo svojom liste, zlúčeniny vznikajúce pri výrobe celulózy nemajú negatívny vplyv na zdravie obyvateľov. „Len v ojedinelých prípadoch pri ich zvýšenej koncentrácii sa u citlivejších jedincov môžu prejaviť príznaky obťažovania – bolesť hlavy, nevoľnosť, podráždenie dýchacích ciest,“ uzavrel.

„Problematika kvality ovzdušia v meste Ružomberok a okolitých obciach ležiacich v západnej časti Liptovskej kotliny (…), je už niekoľko desaťročí predmetom pozornosti orgánov štátnej správy,“ priznáva hygienik v úvode lisu. Dementoval tak obavy občanov, ktorí tvrdia, že sa na stav ovzdušia v meste často zabúda. Ďalším faktom, ktorý hlavný hygienik Slovenskej republiky dementoval, bola zmienka o  enormnom náraste úmrtnosti populácie okresu Ružomberok počas posledných 20 rokov v dôsledku onkologických, kardiovaskulárnych či respiračných ochorení, ktoré bolo primátorovi doručené v Otvorenom liste primátorovi a poslancom MsZ Ružomberok zo dňa 15.2.2019. Hlavný hygienik zdôraznil, že ak sa podľa dostupných údajov počet zomretých osôb na nádorové ochorenia prepočíta na 1000 obyvateľov, je priemerný počet úmrtí na tieto ochorenia za 23 rokov v mestách Ružomberok a Liptovský Mikuláš rovnaký, tzn. 2 úmrtia na nádorové ochorenia na 1000 obyvateľov. „Zo strany aktivistov sa jedná o zavádzajúce tvrdenia, ktoré spôsobujú paniku. Nemajú nič spoločné s pravdou,“ povedal primátor Igor Čombor na margo porovnania tvrdení aktivistov s tvrdeniami kompetentných orgánov. Hlavného hygienika a primátora podporil aj ďalší z členov komisie. „Plne sa stotožňujem s názorom hlavného hygienika,“ povedal Doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH, ktorý je prednostom kliniky pracovného lekárstva a toxikológie v Ružomberku. „Faktom ostáva to, že nie je dokázaný akýkoľvek karcinogénny účinok TRS látok v ovzduší,“ dodal.

Hlavný hygienik odporučil komisii zaoberať sa tými znečisťovateľmi, ktorí majú dokázateľne negatívny vplyv na životné prostredie. Myslel  tým predovšetkým tranzitnú cestnú dopravu a používanie zastaraných kotlov na tuhé palivá. „Vo vzťahu k emisiám spôsobeným dopravou je podľa nášho názoru potrebné zameriavať sa predovšetkým na presadzovanie, resp. urýchlenie realizácie účinných riešení, ktoré eliminujú tranzitnú cestnú dopravu prechádzajúcu mestom Ružomberok, minimalizujú využívanie individuálnej automobilovej dopravy v meste a jeho okolí a znížia expozíciu obyvateľov prachovým častiam,“ spomenul. Zároveň radnicu vyzval konať v oblasti implementácie programov zlepšovania kvality ovzdušia, ktorého súčasťou by mali byť aj opatrenia zamerané na náhradu zastaraných kotlov na tuhé palivá v domácnostiach. Hlavný hygienik Slovenskej republiky tak jasne označil dopravu a lokálne vykurovanie za najväčšieho znečisťovateľa ovzdušia v meste Ružomberok.

 

 

 

 Viktor Mydlo, Mestský úrad Ružomberok

(red)