Príbeh múzea pokračuje

Príbeh Liptovského múzea  v Ružomberku pokračuje aj počas jesenných mesiacov, tentokrát s prednáškou Keď erby prehovoria. Liptovské múzeum v Ružomberku vo štvrtok 21. novembra o 17:00 hod. pozýva na spoznávanie zaujímavých zbierkových predmetov Bookmark It Hide Sites More »

 

Automobilová súťaž v L. Sliačoch

Minirally cup

Liptovské Sliače 20. októbra 2019 – Posledné podujatie sezóny automobilových pretekov MRC 2019 uskutoční sa 25. a 26. októbra 2019 v Liptovských Sliaoch. 

Podujatie organizuje Motortech racing team po poľných cestách v L. Sliačoch. Oproti minulým rokom bol usporiadateľ prinútený okolnosťami upraviť trate.

 
 
 Súťaž sa uskutoční v súlade s týmito Zvláštnymi ustanoveniami a s predpismi pre seriál MRC 2019. Podujatie je v Zozname evidovaných podujatí SAMŠ, čo znamená že:
a) SAMŠ nenesie žiadnu zodpovednosť za organizáciu, bezpečnosť a športové súťaženie na tomto podujatí;
b) Toto podujatie nie je poistené poistkou SAMŠ voči škodám tretím osobám;
c) Podujatia sa bez postihu zo strany SAMŠ môžu zúčastniť držitelia licencii SAMŠ;
Prípadné zmeny, dodatky alebo modifikácie týchto Zvláštnych ustanovení budú oznámené na informačnej tabuli.
Športové predpisy pre 2019 sú zverejnené na webovej stránke www.minirallycup.sk.
1.2 Povrch trate
Povrch tratí RS je 90 % asfalt rôznej kvality, 10 % nespevnený povrch.
1.3 Celková dĺžka RS a celková dĺžka trate
celková dĺžka trate: 49 km
počet RS: 6, na jednej trati v dvoch smeroch
celková dĺžka RS: 24 km (48,9 %)
počet sekcií: 2 (dve v sobotu)
2. ORGANIZÁCIA
2.1 Zaradenie súťaže
MRC 2019 – 7. podujatie seriálu
2.2 Názov organizátora, a kontakty
Podujatie 4. Minirally Liptovské Sliače, Memoriál Mariána Golského organizuje Motortech Racing Team o.z.
mobil: +421 905188107 e-mail: motortechracingteam@gmail.com
2.3 Organizačný výbor
Marián Buschbacher (predseda), Jozef Šípoš, Kristián Jacko, Ján Krišanda , Ivan Jacko, Peter Buschbacher,
Hlavní činovníci
riaditeľ súťaže Marián Buschbacher
tajomník súťaže Peter Buschbacher
techický komisár, činovník pre styk z jadcami Kristián Jacko
bezpečnostný komisár Ján Krišanda
časomiera a spracovanie výsledkov
vedúci RS Jan Schmidt
2.4 Umiestnenie riaditeľstva súťaže a kontakty
miesto: Stan – PD Vyšný Sliač ;GPS (49.061848, 19.404380)
doba činnosti: 25.10.2019 piatok od 10:00 hod.
Oficiálna informačná tabuľa
miesto: riaditeľstvo preteku
3. PROGRAM
Uzávierka prihlášok
Uzávierka prihlášok so základným vkladom: 22.10.2019 utorok, 23:59 hod.
Uzávierka prihlášok so zvýšeným vkladom : 25.10.2019 piatok, 15:00 hod.
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
3
Zverejnenie zoznamu prihlásených
dátum: 23.10.2019 streda, 20:00hod
Otvorenie servisného parkoviska
miesto: : PD Vyšný Sliač ;GPS (49.061848, 19.404380)
dátum a čas: 25.10.2019 piatok od 9:00 hod.
Administratívne a technické preberanie
Posádky absolvujú najskôr administratívne preberanie v priestoroch riaditeľstva súťaže, kde si prevezmú itinerár, povinné reklamy a uhradia štartovný vklad. Následne absolvujú technické preberanie s vozidlom s nalepenými reklamami na mieste určenom na technické preberanie.
dátum a čas: 25.10.2019 12:00 – 16:00
Obhliadka trate – obhliadku RS jazdci absolvujú samostatne podľa časového harmonogramu a podľa itineráru s obhliadkovým výkazom, dva prejazdy pre každú posádku, ktoré budú registrované organizátorom. Jazdec je povinný na štarte rýchlostnej skúšky zastaviť vozidlo a do výkazu pre obhliadku si nechať zaznačiť prejazd. Obhliadka trate bude možná len na civilných vozidlách.
Rozprava jazdcov
miesto: Riaditeľstvo preteku
dátum a čas: 25.10.2019 piatok o 19:00 hod.
Zverejnenie zoznamu prevzatých posádok a štartovej listiny
miesto: oficiálna informačná tabuľa
dátum a čas: 25.10.2019 piatok o 19:30 hod.
Slávnostný štart
miesto: centrum obce Liptovské Sliače
dátum a čas 25.10.2019 piatok o 20:00 hod. Len v prípade bez dažďa
Štart súťaže (1. vozidlo)
miesto: ČK-1, výjazd zo servisu
dátum a čas: 26.10.2019 sobota o 7:30 hod.
Cieľ rally
miesto: ČK-4, servis vstup
dátum a čas: 26.10.2019 sobota predpokladaný 16:30
UP nebude organizované.
Zverejnenie predbežnej záverečnej klasifikácie
miesto: Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum: 26.10.2019 predpokladaný čas 16:45
Odovzdávanie cien
miesto: Riaditeľstvo súťaže
dátum: 26.10.2019 predpokladaný čas 17:00
4. PRIHLÁŠKY A PODMIENKY ÚČASTI
4.1 Termíny
Uzávierka prihlášok pre MRC s vkladom 80€: 22.10.2019 utorok, 23:59 hod
Uzávierka prihlášok pre VP s vkladom 100€ 22.10.2019 utorok, 23:59 hod
Je možné sa prihlásiť aj v piatok 25.10.2019 do 15:00, ale za zvýšený vklad 100€ resp 120€!!!
Prihlasovací vklad zahrňuje: štartovné a teplý obed pre posádku
V prípade, že sa podujatie sa z dôvodov vyššej moci nebude môcť uskutočniť v plnom rozsahu, ale odjazdia sa minimálne tri rýchlostné skúšky, štartovné sa nevracia.
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
4
4.2 Postup prijímania prihlášok
4.2.1 Súťažiaci sa prihlasujú vyplnením formulára prihlášky, Ten následne odošlú elektronickou poštou na adresu motortechracingteam@gmail.com do termínu uzávierky prihlášok (22.10.2019, utorok 23:59 hod.), pričom rozhoduje dátum e-mailu. Po tomto termíne nebude organizátor prijímať elektronické prihlášky!! Posádky prihlasujúce sa na mieste vyplnia prihlášku tam. Každá posádka pri administratívnom preberaní predloží vytlačenú, správne vyplnenú a podpísanú prihlášku aj s prehlásením. V prípade že posádka nepredloží vytlačenú, správne vyplnenú a podpísanú prihlášku aj s prehlásním bude jej vytlačená na mieste administratívneho preberania kde ju môže vyplniť a podpísať ručne za zvýšený poplatok 20€ k štartovnému.
4.2.2 Úhrada štartovného sa bude realizovať v hotovosti pri administratívnom preberaní.
4.2.3 Podmienky účasti
a. Súťaže sa zúčastnia zásadne dvojčlenné posádky (jazdec a spolujazdec), kde jazdec je držiteľom vodičského oprávnenia minimálne skupiny B a spolujazdec je osoba staršia ako 16 rokov za podmienky že v mieste konania podujatia je prítomný jeho rodič alebo zákonný zástupca.
b. Ako jazdec sa podujatia môže zúčastniť aj osoba vo veku od 16 do 18 rokov, ktorá ešte nemá vodičský preukaz, ale spolujazdec je výlučne rodič, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia, aby mohol riadiť súťažné vozidlo pri presunoch po verejných komunikáciách. Takáto posádka môže súťažiť len s vozidlom s objemom motora do 1600 cm³.
Vypísané kategórie vozidiel:
Triedy MRC: Voľný pohár:
A 1 do 1400 cm³ VP bez rozdielu tried
A 2 do 1600 cm³
A 3 do 2000 cm³
A 4 nad 2000 cm³
Z 5 do 1500 cm³ (zadný náhon)
Z 6 nad 1500 cm³ (zadný náhon)
4.2.4 Posádku tvorí jazdec a spolujazdec, podľa pokynov uvedených v bode 4.2.3.
4.2.5 Poradie štartu vozidiel bude upresnené štartovou listinou.
4.2.6 Nie je povolená účasť tzv. dablérom (dvom posádkam na jednom súťažnom vozidle).
4.2.7 Rýchlostné skúšky absolvuje každý súťažiaci na vlastné nebezpečenstvo, znášajúc všetky možné následky v prípade vzniknutej škody, čo potvrdzujú svojím podpisom na prihláške obaja členovia posádky.
4.2.8 PRI JAZDE NA RÝCHLOSTNEJ SKÚŠKE JE POSÁDKA POVINNÁ POUŽIŤ RIADNE UPEVNENÚ MOTORISTICKÚ PRILBU.
4.2.9 Do súťaže budú prijaté výhradne vozidlá s ochranným rámom !!!
4.2.10 Prípustné vozidlá podľa 2.5. Technických predpisov pre seriál MRC 2019
4.2.11 Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať do súťaže vozidlá v nevyhovujúcom technickom stave.
4.3 Počet prijatých prihlášok a triedy
4.3.1 Maximálny počet prijatých prihlášok na súťaž je 60!!!.Registrované posádky MRC budú uprednostnené!! Mimo súťaž MRC v triede Voľný pohár budú prijaté posádky len v prípade že počet prihlásených registrovaných jazdcov MRC nedosiahne počet 60!
4.3.2 Zaradenie vozidla do triedy sa uskutoční na základe prihlášky.
4.3.3 Za správnosť zaradenia vozidla do triedy je zodpovedná posádka. Pri úmyselnom nesprávnom zaradení vozidla môže byť posádka vylúčená z pretekov.
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
5
5. POISTENIE
5.1 Popis poistného krytia
Podujatie nie je poistené na škody spôsobené tretím osobám, preto sa všetci jazdci svojim
podpisom zaviažu, že v prípade keď svojou účasťou na podujatí spôsobia škodu tretím
osobám, uhradia túto škodu v plnej výške tak, ako to podpíšu v „Prehlásení“ na druhej
strane Prihlášky.
5.2 Organizátor nezodpovedá súťažiacim za straty alebo škody, ktoré im vznikli. Posádky sa zúčastňujú na rally na svoju vlastnú zodpovednosť.
5.3. Posádkam sa na súťaži odporúča uzavrieť úrazové poistenie.
6. SERVISNÁ A PARKOVACIA ZÓNA
6.1. Servisná zóna bude v areáli PD Vyšný Sliač ;GPS (49.061848, 19.404380)
6.2. Vjazd do servisnej zóny
Bude umožnený výhradne a len súťažným vozidlám a jednému servisnému vozidlu do 3.5 t patriacemu k tomuto súťažnému vozidlu. Bezpodmienečne musí byť splnená podmienka použitia nepremokavej plachty pod vozidlom. Každá posádka (team) si zabezpečí plastové vrece na odpad a svoj parkovací priestor zanechá čistý!!!
Parkovanie autoprepravníkov bude určené pri preberaní usporiadateľom.
7. ŠTARTOVÉ ČÍSLA
7.1 MRC posádky si samé zabezpečia trvalé štartovné čísla na zadných bočných oknách podľa tried, tak, ako im boli už pridelené počas sezóny. Pre voľný pohár dodá štartovné čísla organizátor, posádky si ich následne pripevnia na zadné bočné okná vozidla.
7.2 Všetci súťažiaci sú povinní mať pred technickým preberaním štartové čísla nalepené na zadných bočných oknách. Posádka je zodpovedná za svoje štartové číslo. V prípade straty štartového čísla nebude posádka pripustená na štart.
8. PNEUMATIKY
Podľa predpisov pre MRC 2019.
9. PALIVO – TANKOVANIE
Nebude zriadená tankovacia zóna.
10. OBHLIADKA TRATE
10.1 Postup registrácie
Každá posádka si pred začatím obhliadky trate sa musí dostaviť na administratívne a následne aj technické preberanie. Pri administratívnom preberaní predloží posádka prihlášku, prehlásenie, vodičské a občianske preukazy a dostane itinerár, výkaz na obhliadku trate, štartovné čísla (VP), stravenky, rally nálepku.
10.2 Časový harmonogram obhliadky trate
Čas na obhliadku trate je určený takto:
RS1,2,3 Na Bežan: 25.10.2019 12:00-13:00; 14:00-16:00 2 prejazdy
RS4,5,6 Od Raka : 25.10.2019 13:00-14:00; 16:00-18:00 2 prejazdy
10.3 Pravidlá pre vykonávanie obhliadky trate
10.3.1 Posádky sú počas obhliadky trate povinné maximálne ohľaduplne sa správať voči
organizátorom, ostatným jazdcom a hlavne bežným účastníkom cestnej premávky.
10.3.2 Pri obhliadke trate sú posádky povinné používať len vozidlo, ktoré vyhovuje pravidlám
cestnej premávky a dodržiavať všetky ustanovenia Zákona o premávke na pozemných
komunikáciách.
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
6
10.3.3 V prípade zistenia porušení pri obhliadke trate organizátormi podujatia, môže riaditeľ pretekov udeliť posádke, ktorej sa to týka, peňažný trest v hodnote 100 €. Tresty za porušenie pravidiel obhliadky trate musia byť na riaditeľstve uhradené do štartu preteku.
10.3.4 Rýchlosť všetkých vozidiel pri obhliadke bude kontrolovaná radarom. Je obmedzená na hodnotu 60 km/h v RS a 40km/h na prejazde!!!!! Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti pri obhliadke bude potrestané finančnou pokutou 5 Euro za každý kilometer prekročenia .
10.3.5 Nie je povolené použitie súťažného vozidla na obhliadku trate pod trestom vylúčenia z preteku.
11. ĎALŠIE POSTUPY
11.1 Systém štartu do RS
Štart do RS1-6 sa uskutoční v stanovenom poradí štartovej listiny na pokyn štartéra v jednominútových intervaloch.
11.2 Po absolvovaní rýchlostnej skúšky je posádka povinná zastaviť na stanovišti označenom STOP a nechať si zaznamenať do jazdného výkazu, ktorý dostala pri výjazde zo servisu v ČK-1, dosiahnutý čas. Pri strate jazdného výkazu bude posádka z pretekov vylúčená.
11.3 Opakovanie jazdy
Počas konania 4. Minirally Liptovské Sliače nebude posádkam umožnené opakovanie rýchlostných skúšok. V prípade rôznych incidentov bude dotknutým posádkam pridelený náhradný čas, ktorý stanoví komisia určená riaditeľom pretekov.
11.4 Postupy v prípade nehody a oznámenie nehody
V prípade, že je posádka účastníkom nehody na RS pri ktorej nedošlo k zraneniu, alebo vážnemu poškodeniu vozidla a posádka v jazde nebude pokračovať, je povinná vozidlo umiestniť tak, aby neprekážalo ďalším súťažným vozidlám.
Ak havarované vozidlo tvorí prekážku alebo zablokuje trať je posádka povinná, ak je to možné, signalizovať ďalším posádkam toto nebezpečenstvo, informovať o tom organizátora alebo podať túto správu organizátorovi na číslo +421 908 558 150.
Ak je posádka účastníkom nehody, pri ktorej bol zranený nejaký občan, musí dotknutý jazdec alebo spolujazdec zostať na mieste nehody a zastaviť nasledujúce vozidlo, ktoré túto
skutočnosť oznámi v ďalšom rádiobode. Zároveň, tak rýchlo ako je možné, oznámi túto skutočnosť na telefónne číslo: +421 908 558 150. . Posádka ďalej v súťaži nepokračuje.
Posádka je povinná najneskôr do 1 hodiny po odstúpení alebo okamžite po dojazde do cieľa pretekov oznámiť organizátorovi škodu, ktorú spôsobila svojím vozidlom na trati rally tretím osobám.
V prípade, že posádka vidí na trati pretekov havarované vozidlo a posádka havarovaného vozidla signalizuje SOS, je súťažiaci povinný zastaviť a v rámci svojich možností poskytnúť prvú pomoc.
11.5 Penalizácie
a. Maximálne rýchlosti pre presuny v obci sú obmedzené na 40 km/h. Posádka bude penalizovaná finančnou pokutou 5 Euro za každý kilometer prekročenia. Pokuta musí byť uhradená do vyhlásenia výsledkov, inak bude posádka vylúčená zo záverečnej klasifikácie.
b. Za porušenie každého retardéra (posunutie stĺpika pneumatík z vykreslenej základne) je penalizácia 10 sekúnd. Za úmyselné skrátenie trate (neabsolvovanie, alebo vynechanie časti retardéra) bude udelená penalizácia 30 sekúnd! Na výrok traťového komisára o pridelených penalizácií za porušenie retardérov nebude prijatý žiadny protest.
11.7 Odstúpenie zo súťaže
V prípade, že posádka odstúpi zo súťaže, je povinná oznámiť to na telefónne číslo organizátora: +421 908 558 150. a doručiť jazdný výkaz na riaditeľstvo pretekov.
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
7
12. VYLÚČENIE ZO SÚŤAŽE
Posádka bude vylúčená
 ak sa oneskorí na štart RS o viac ako 5 min. po jazdcovi s predchádzajúcim štartovným číslom, pričom výnimku z tejto penalizácie môže na základe žiadosti udeliť riaditeľ súťaže,
 ak stratí JV, alebo bude svojvoľne dopisovať do jazdného výkazu.
13, UZATVORENÉ PARKOVISKO (parc fermé)
nebude organizované
14. CENY A KLASIFIKÁCIA
Výsledky budú vyhlásené v nasledovných triedach:
Vozidlá zaradené do seriálu MRC 2019
 A1 do 1400 cm3
 A2 od 1401 cm3 do 1600 cm3
 A3 od 1601 cm3 do 2000 cm3
 A4 nad 2000 cm3
 Z5 (vozidlá s pohonom len zadnej nápravy) do 1500 cm3
 Z6 (vozidlá s pohonom len zadnej nápravy) nad 1500 cm3
Vozidlá voľného pohára 2019
 VP bez rozdielu tried
Absolútne hodnotenie Minirally Liptovské Sliače 2019
V každej objemovej triede budú vyhlásené a odmenené prvé tri posádky (jazdec a spolujazdec).
Taktiež bude vyhlásený a odmenený najlepší junior a najlepšia žena.
15. POPLATKY ZA PROTESTY
 Môžu sa podať písomne do 15 minút po vyvesení výsledkov riaditeľovi súťaže a po zložení vkladu 100 €.
 Protesty sú riešené za prítomnosti protestujúceho.
 V prípade uznania protestu bude vklad vrátený, a v prípade zamietnutia prepadne vklad v prospech usporiadateľa.
…………………………
Ing. Marián Buschbacher
riaditeľ preteku
(red)