Liptovské Sliače 20. apríla 2020 – Základná škola Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, Liptovské Sliače organizuje zápis na školský rok 2020/2021 cez elektronickú prihlášku zverejnenú na web stránke školy, resp. mimoriadne dohodou za individuálne dohodnutých podmienok s vedením školy a so zákonnými zástupcami dieťaťa.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 s tým, že:

  • zápis bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí; elektronickou formou alebo mimoriadne dohodou za individuálne dohodnutých podmienok s vedením školy a so zákonnými zástupcami dieťaťa,  
  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020,
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Elektronická prihláška je v súčasnosti v plnej funkcii s možnosťou vyplnenia do 30. apríla 2020. V tejto mimoriadnej situácii škola pristúpila k opatreniam na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 tým, že nepožaduje podpisy zákonných zástupcov, nie je potrebné zasielať dokumenty poštou, taktiež nie je potrebná návšteva školy. Pri vyplňovaní prihlášky Vás žiadame o dôslednú kontrolu osobných údajov, nakoľko údaje budú použité ďalej v školskom systéme a pri vydávaní rozhodnutí o prijatí. Pri vyplňovaní adresy je nutné vychádzať z údajov z identifikačných kariet (občianskych preukazov). Po ukončení mimoriadnej situácie budeme tieto údaje kontrolovať a dodatočne žiadať o doplnenie podpisov zákonných zástupcov dieťaťa.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujete riaditeľku školy Mgr. Máriu Hatiarovú 

kontakt: mobil: 0903 431 383 e-mail: zs.liptovskesliace@gmail.com

Informovala ZŠ J.H. v L. Sliačoch

(red)

Od admin