Ružomberok 21. apríla 2020 – Zasadnutie mestského zastupiteľstva v Ružomberku uskutoční sa v stredu 22. apríla od 8.00 h v kultúrnom dome v ružomberskej mestskej časti Biely Potok.

Hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas vydal opatrenie, ktorým sa upravujú podmienky organizovania zasadaní a schôdzí. Dokument, označený ako OLP/133541/2020, zakazuje verejnosti účasť na stretnutiach organizovaných samosprávami vrátane rokovaní zastupiteľstiev.

Z toho dôvodu mesto Ružomberok vylučuje účasť médií na plánovanom rokovaní MsZ. Rokovanie bude zaznamenávané tradičným spôsobom. Teda vyhotovovaná bude zápisnica spolu s videozáznamom. Zároveň obrazový materiál zo zastupiteľstva bude uploadovaný a budete si ho môcť stiahnuť zo stránky https://www.facebook.com/mediahubruzomberok/ v reálnom čase.

Program rokovania:

Časť I. Otvorenie

 1. Určenie overovateľov a zapisovateľa
 2. Schválenie programu rokovania

Časť II. Interpelácie poslancov a správy ÚHK

 1. Správa o vybavovaní interpelácií po zasadnutí MsZ zo dňa 05.02.2020 a 18.02.2020
  Predkladateľ: Ing. Peter Svrček – vedúci oddelenia vnútornej správy
 2. Správa o plnení zročných uznesení po zasadnutí MsZ dňa 05.02.2020 a 18.02.2020
  Predkladateľ: Ing. Vladimír Trnovský – hlavný kontrolór
 3. Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol – Kontrola pokladničných operácií so

zameraním na dodržiavanie a správne vykonávanie finančnej kontroly a Kontrola plnenia
opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných ÚHK
v roku 2019

Predkladateľ: Ing. Vladimír Trnovský – hlavný kontrolór

Časť III. Predkladané materiály

A. Hospodárenie mesta

 1. Plnenie rozpočtu Mesta Ružomberok a záverečný účet Mesta Ružomberok k 31.12.2019
  Predkladateľ: Ing. Janka Mokošová – vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
 2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2019 Predkladateľ: Ing. Vladimír Trnovský – hlavný kontrolór
 3. Plnenie plánu investičnej výstavby za rok 2019

Predkladateľ: Ing. Zuzana Jašková – vedúca oddelenia investícií

 1. Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.01.2020

Predkladateľ: Ing. Janka Mokošová – vedúca oddelenia ekonomiky a majetku

 1. Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 30.04.2020

Predkladateľ: Ing. Janka Mokošová – vedúca oddelenia ekonomiky a majetku

 1. Vyradenie neupotrebiteľného majetku z vlastníctva mesta

Predkladateľ: Ing. Janka Mokošová – vedúca oddelenia ekonomiky a majetku

 1. Informatívna správa o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2020

Predkladateľ: Ing. Zuzana Jašková – vedúca oddelenia investícií

 1. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií – sociálna oblasť

Predkladateľ: Ing. Dagmar Majeríková – vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva

Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok, Tel.: +421 44 431 44 22

www.ruzomberok.sk, ruzomberok@ruzomberok.sk, IČO: 00315737, DIČ: 2021339265

 1. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií – cestovný ruch
  Predkladateľ: Ing. Gabriela Demčáková – vedúca oddelenia regionálnej politiky
 2. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií – školstvo
  Predkladateľ: Ing. Jozef Pažítka – vedúci oddelenia školstva a športu
 3. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií – šport
  Predkladateľ: Ing. Jozef Pažítka – vedúci oddelenia školstva a športu
 4. Zásady poskytovania jednorazového finančného príspevku pri narodení prvého dieťaťa
  Predkladateľ: Ing. Dagmar Majeríková – vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva

B. Majetkové záležitosti

 1. Návrh na odpredaj a prenájom nehnuteľností – 18.01 – 18.02
  Predkladateľ: JUDr. Katarína Šimanská – vedúca oddelenia právnych služieb
 2. Návrh na odpredaj a prenájom nehnuteľností – osobitný zreteľ – 19.01 – 19.04
  Predkladateľ: JUDr. Katarína Šimanská – vedúca oddelenia právnych služieb

C. Právne záležitosti

 1. Majetko-právne vysporiadania – kúpa pozemkov lokalita Ul. Bystrická a Považská
  Predkladateľ: JUDr. Katarína Šimanská – vedúca oddelenia právnych služieb

D. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

E. Informatívne materiály a správy

 1. Súhlas so zriadením Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva
  Predkladateľ: Ing. Jozef Pažítka – vedúci oddelenia školstva a športu
 2. Správa o finančnej situácii základného školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
  Ružomberok v oblasti prenesených kompetencií
  Prekladateľ: Mgr. Michal Lazár – 1. zástupca primátora mesta
 3. Správa o ochrane ovzdušia v meste Ružomberok
  Predkladateľ: Mgr. art. Ján Kuráň, Ing. Anna Šanobová – poslanci MsZ
 4. Informatívna správa o účasti členov v jednotlivých komisiách MsZ
  Prekladateľ: Ing. Ján Bednárik – 2. zástupca primátora mesta
 5. Informatívna správa o navrhovaných opatreniach na zníženie výdavkov a príjmov mesta
  – ústna správa
  Predkladateľ: Ing. Janka Mokošová – vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
 6. Schválenie Zadania pre urbanistickú štúdiu zóny Ružomberok – Gejdák
  Predkladateľ: Ing. arch. Jozef Jurčo – hlavný architekt mesta

F. Personálne záležitosti

G. Rôzne

Časť IV. Záver

MUDr. Igor ČOMBOR, PhD.
primátor mesta

Od admin