Nový kvestor na Katolíckej univerzite

RK Ku - vestor

Ružomberok 5. mája 2020 – Na základe výsledku výberového konania v zmysle § 14, odst. 1 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. a Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest a funkcií vedúcich zamestnancov na KU v Ružomberku bol s účinnosťou od 1. mája 2020 menovaný do funkcie kvestora KU v Ružomberku PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.

PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. absolvoval vysokoškolské štúdium v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov (matematika/fyzika) na Univerzite Komenského v Bratislave a doktorandské štúdium v oblasti manažmentu školstva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobil ako stredoškolský pedagóg, odborník pri ekonomickom a metodickom riadení školstva a neskôr aj ako kvestor na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (2000-2006). Na Katolíckej univerzite v Ružomberku pôsobí od roku 2007 ako odborný asistent (Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, Katedra manažmentu). Od roku 2014 až doteraz je riaditeľom Centra celoživotného vzdelávania na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.