Katolícka univerzite v Ružomberku zverejnila na svojom webe kondolenciu Ivana Chalupeckého: „Z vôle milosrdného Boha nás v 89. roku života predišiel do večnosti drahý kolega doc. Ivan Chalupecký, ktorý stál pri zrode vyučovania histórie na vtedajšom Pedagogickom inštitúte sv. Ondreja. V tomto inštitúte a jeho nástupcoch (na Katecheticko-pedagogickej fakulte a potom v rámci Katolíckej univerzity v Ružomberku na Filozofickej fakulte) pôsobil sedem rokov. V nádeji a s vďačnosťou za dar Pánovho zmŕtvychvstania mu venujme tichú spomienku v modlitbách.

Jeho vedeckú prácu charakterizuje ohromná pracovitosť, ktorá sa v priebehu desaťročí preniesla do množstva vedeckých príspevkov. Podstatnejšia je však kvalita a prínos jeho diela, v ktorom významnú pozornosť venoval aj množstvu biografických príspevkov či medailónov, viaceré nosné štúdie a články sa viažu aj na politický katolicizmus. Jeho „záber“ sa teda môže javiť ako široký a v protiklade k mnohým súčasným historikom, ktorí sa možno neodvážia prekročiť pomyselnú hranicu čiastkovej otázky svojej úzkej vedeckej špecializácie, obmedzený okruh problémov či rozhodujúcu oblasť pôsobenia.

Ivan Chalupecký sa narodil 16. marca 1932 v Spišskej Novej Vsi. Ľudovú školu navštevoval v Plavči a v Levoči, stredoškolské štúdiá absolvoval v Kežmarku, Levoči a v Tisovci. Po štyroch rokoch práce v kameňolome, tehelni a bani v roku 1955 ukončil maturitou Jedenásťročnú strednú školu v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1956 pracoval v archíve v Levoči, neskôr bol jeho riaditeľom. V roku 1963 ukončil štúdium archívnictva na FF KU v Bratislave a od roku 1991 začal vyučovať cirkevné dejiny v Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí a od roku 1996 pôsobil ako docent na Katecheticko-pedagogickej fakulte v Ružomberku. Absolvoval výskumné stáže v Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Taliansku i vo Francúzsku. Jeho meno sa v súvislosti s dôležitou popularizáciou histórie však spája predovšetkým s organizáciou i činnosťou Spišského dejepisného spolku, ktorý od roku 1992 viedol ako jeho predseda. Spolok sa vyznačuje organizovaním seminárov, sympózií, odborných exkurzií, zájazdov či publikačnou činnosťou. Každoročne vydáva ročenku Z minulosti Spiša.

I. Chalupecký bol znalcom archívnych materiálov slovenských, ale i stredoeurópskych archívov a autorom i spoluautorom mnohých vedeckých prác, štúdií a odborných článkov v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch. Okrem toho bol známy ako odborník na život a dielo jedného z najvýznamnejších stredoeurópskych stredovekých rezbárov Majstra Pavla, štúdiu ktorého sa venoval dlhé desaťročia. Je totiž známe, že mestský archív v Levoči v roku 1550 vyhorel, a tak každý výsledok výskumu prameňov nachádzajúcich sa v domácich i zahraničných archívoch je pre poznanie Majstra Pavla podstatný.

Pri pohľade na jeho publikačnú činnosť je potrebné skonštatovať, že jej dominujú stredoveké i cirkevné dejiny, príspevky z oblasti archívnictva či pomocných vied historických, ale predovšetkým celý rad knižných monografií takmer všetkých miest a obcí v širšom regióne Spiša, na ktorých sa podieľal ako autor či spoluautor. Za vhodné je pripomenúť, že dnes, keď sa v historiografii na Slovensku spochybňuje úroveň a platnosť regionálnych dejín či regionálne zameraných projektov, Chalupeckého dielo prekračuje marginálne regionálne aspekty. Publikoval nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách (Rakúsko, Poľsko, Maďarsko), kde sú jeho výsledky akceptované. Navonok nenápadný, ale vážený a uznávaný autor dával každému knižnému vydaniu, ak sa jeho meno nachádzalo v kolektíve autorov, punc kvality.

Ak k tomu pripočítame fakt, že sa jeho práce vyznačujú vysokou profesionalitou a odbornou erudíciou, väčšinou sú postavené na poctivom archívnom výskume, kritickom hodnotení prameňov i literatúry – čo sú charakteristiky viac ako „len“ regionálneho historika, prínos I. Chalupeckého pre slovenskú historiografiu, ale aj oblasť sprístupňovania archívneho materiálu a prameňov nielen k stredovekým, cirkevným a regionálnym dejinám, je nesporný.“

Zdroj foto: Prešovský samosprávny kraj

(red)

Od admin