Liptovský Mikuláš 16. augusta 2020 – Mestskí poslanci ignorujú porušenia zákonnosti hlavným kontrolórom, z rokovania o jeho porušeniach odišli. Aj takúto informáciu sa dozvedia občania mesta Liptovský Mikuláš pri návšteve oficiálneho profilu svojho mesta na stránke facebooku. Jej celý obsah prinášame v celom znení:

„Podľa informácie, ktorú dnes právnici predložili poslancom na rokovaní zastupiteľstva, porušil hlavný kontrolór mesta Martin Alušic niekoľko normatívnych právnych aktov – medzi nimi Zákonník práce, Pracovný poriadok, etický kódex a dve smernice. Poslanci sa však nedodržiavaním zákonnosti tohto vedúceho zamestnanca mesta odmietli zaoberať a po predložení informácie, ktorú spracovalo právne oddelenie o všetkých porušeniach kontrolóra Martina Alušica, vytiahli poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci karty z hlasovacieho zariadenia a z rokovania opäť odišli (pozn. mestské zastupiteľstvo preto muselo byť prerušené a bude musieť pokračovať v zmysle zákona do 10 dní).

Podľa predkladanej správy pre poslancov svojvoľne čerpal hlavný kontrolór Martin Alušic desaťdňovú dovolenku, na ktorú mu ešte nevznikol zákonný nárok (nárok mal na vyčerpanie 2,5 dňa). Mesto tiež doposiaľ neeviduje pracovnú zmluvu, ktorú podľa informácie pre poslancov kontrolórovi viackrát predložila radnica na podpis, avšak k podpisu zo strany tohto zamestnanca podľa právnikov doposiaľ nedošlo. Personálne a mzdové neeviduje dochádzku hlavného kontrolóra v súlade s internými predpismi, len tú, ktorú si vytvoril on sám. Zároveň sa mestskí právnici odvolávajú na porušovanie etického kódexu zamestnanca mesta, ktorým hlavný kontrolór podľa stanoviska Ministerstva vnútra SR je.
Hlavného kontrolóra volí aj odvoláva mestské zastupiteľstvo. To mu určuje aj výšku odmeny. Hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš Martin Alušic bol Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši zvolený do svojej funkcie dňa 4. júna 2020. Zastupiteľstvo mu odsúhlasilo 80-percentný pracovný úväzok a najvyššiu možnú každomesačnú odmenu vo výške 30-percent mesačného platu.

📍V Púchove kontrolóra odvolali
Púchovskí poslanci v roku 2017 odvolali hlavného kontrolóra za porušenie pracovnej disciplíny, ktorým bola absencia v práci.
V Dubnici v roku 2019 navrhli poslanci odvolať hlavnú kontrolórku kvôli vyjadreniam na sociálnej sieti, kde nehájila záujmy mesta, na čo sa následne sama vzdala funkcie.
V Liptovskom Mikuláši o porušení pracovnej disciplíny a etického kódexu hlavným kontrolórom odmietli poslanci vôbec rokovať.

📍Počas rokovania padol z poslaneckého zboru aj návrh na odňatie odmeny hlavnému kontrolórovi a na uloženie upozornenia kontrolórovi na porušenia, kvoli odchodu poslancov sa však o týchto návrhoch bude hlasovať až na pokračujúcom rokovaní.“

Od admin