Vedenie Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku so zármutkom oznamujeme, že dňa 13. januára 2021 nás navždy opustil doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., člen Katedry matematiky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku.  

Matematik a univerzitný učiteľ doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., bol medzinárodnou akademickou komunitou uznávaným vedcom a zároveň človekom hlbokého kresťanského presvedčenia, ktorý sa podstatnou mierou zaslúžil o vznik a etablovanie existencie KU. Počas svojho aktívneho života bol členom viacerých vedeckých rád, štátnych komisií a medzinárodných spoločností či asociácií.

(red)

Od admin