Žilina, 25. júna 2021 -Županka Erika Jurinová privítala na úvodnom online stretnutí viac ako 80 expertov, ktorí sa v nasledujúcom roku budú podieľať na tvorbe nového Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského kraja. V tematických a územných pracovných skupinách pôsobia odborníci na územné plánovanie a regionálny rozvoj, infraštruktúru, životné prostredie, ekonomiku, inovácie, vzdelávanie, cestovný ruch a kultúru. Rozhodujúcim heslom nového PHSR ŽSK 2021+ je spolupráca: „Ide o našu spoločnú víziu, ktorá bude zohľadňovať špecifické potreby všetkých regiónov. Zapájame preto do tejto diskusie nielen odborníkov, ale  i verejnosť, aby sme všetci „hrali za kraj,“ zdôraznila na stretnutí Erika Jurinová. Kraj zapája obce a mestá, podnikateľov, zástupcov verejného a neziskového sektora, ako aj predstaviteľov území udržateľného mestského rozvoja. Župa bude koordinovať celý proces prípravy – činnosť pracovných skupín, zber a analýzu vstupných dát, diskusiu o smerovaní kraja ako aj spracovanie samotného dokumentu, ktorý má zadefinovať víziu rozvoja kraja na ďalšiu dekádu ako aj nástroje, akými ju bude možné naplniť. Cieľom je vytvoriť región, ktorý bude schopný poskytnúť kvalitný životný priestor pre mladých ľudí, rodiny s deťmi i seniorov a optimálne podmienky pre podnikateľov. Bude mať fungujúcu regionálnu ekonomiku, ktorá  sa bude opierať o inovatívne technológie a využitie SMART konceptov. PHSR stanoví kľúčové priority, ktoré v ďalšom kole nasmerujú vytýčeným smerom aj župné investície.  

PHSR umožní aj adresnejšie čerpanie európskych peňazí. Odborníci aktívni v procese prípravy na nové programové obdobie hovoria  o podstatne efektívnejšom nastavení celého systému, v ktorom bude možné o peniaze požiadať. Takzvaný „dopytový systém“, kde na vyhlásené výzvy žiadatelia reagovali vypracovaním projektu a  o peniaze súťažili, nahradí dohoda v regióne.  Poverení zástupcovia z verejného i súkromného sektora sa musia zhodnúť, ktoré projekty budú v danom území nosné a ktoré doplnkové. „Pre naozaj efektívne čerpanie peňazí je potrebná presná vízia a stanovenie konkrétnych cieľov. Výsledkom je vytvorenie strategických dokumentov a fóra, kde môžu žiadatelia komunikovať so župou, ktorá celý projekt prípravy zastrešuje,“ povedal riaditeľ Odboru regionálneho rozvoja Ján Pavlík.

Výsledný materiál sa stane vlajkovou loďou rozvoja Žilinského kraja. Realizuje sa v rámci projektu „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“. Financovaný je z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Už v letných mesiacoch spustí kraj web www.hrajzakraj.sk, kde sa budú môcť obyvatelia zapojiť do diskusie, aký by mal byť Žilinský kraj v roku 2030.

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *