Znovu uzatvorenie skládky tuhého komunálneho odpadu (TKO) liptovskej obci Veterná Poruba, ktorú prevádzkovali Verejnoprospešné služby (VPS) v Liptovskom Mikuláši, je nedohľadne. Naďalej ostáva ekologickou hrozbou pre región horného Liptova

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v L. Mikuláši v mestskom rozpočte na rok 2021, ktorý schválilo 16. júna, nevyčlenilo na uzatvorenie skládky TKO financie. Podľa tamojšieho primátora Jána Blcháča, vedenie mesta s tým nedokázalo nič urobiť. „Financovanie znovu uzatvorenie skládky bolo prerokované pri schvaľovaní rozpočtov na roky 2020 a 2021. Položka na uzatvorenie skládky bola tá, ktorá bránila ich schváleniu a preto bola vyškrtnutá,“ uviedol J. Blcháč v odpovedi na našu žiadosť o informácie, ktorú nám zaslal 31. mája 2021. Informácie z nej jednoznačne dokazujú, že mesto L. Mikuláš, ale aj tamojší poslanci MsZ má dostatočné informácie o stave skládky TKO vo V. Porube, pozná možné riziko znečistenia vôd.

Ekologickí aktivisti, ale aj štátne orgány, dokonca aj liptovskomikulášska radnica, považuje terajší stav uvedenej skládky za ekologickú hrozbu. Dokazujú to dokumenty, ktoré sa nám podarilo zhromaždiť a uložili sme ich na webovom sídle: https://skladka-tko-veterna-poruba.cms.webnode.sk/

Rozbory vody ukazujú, že zo skládky TKO vo V. Porubej unikajú toxické látky, ktoré presakujú do okolia, čím ohrozujú životné prostredie jedného z najkrajších regiónov Slovenska. Dôvodom znečistenia vody je pochybenia VPS, lebo pri uzatváraní skládky nebol dodržaný projekt.

Projekt zostal na papieri

Projektová dokumentácia uzatvorenia skládky TKO stanovila celú technológiu jej uzatvorenia, ktorá mala zabrániť presakovaniu vôd. Vychádzame zo skutočnosti, že projekt bol vypracovaný správne a pri jeho dodržaní by voda nepresakovala a nehrozila by kvalitu vody v blízkom potoku, ktorý sa vlieva do rieky Váh. V tomto prípade sa opierame  existujúcu technickú správu, ktorá hodnotila súčasný stav skládky TKO. Na túto skutočnosť nás upozornil liptovský ekologický aktivista Rudolf Pado, ktorý v danej súvislosti povedal: „Problematiku uzatvorenia skládky sledujem od jej oficiálneho uzatvorenia. Som geológ a preto som sa pozrel aj na  hrúbku vrstvy, ktorou je zasypaná skládka. Zistil som, že ílovitá pokrývka miestami nedosahuje predpísaných 2,5 m. Miestami je tenšia aj o meter, čo môže byť dôvodom, že zrážková voda prenikne do telesa skládky a vyteká z nej veľmi toxická tekutina, ktorú zatiaľ dokážu zachytiť v šachtách.“

Znečistená voda zo skládky TKO vo V. Porube je odvážaná v cisternách na čističku odpadových vôd Liptovskej vodárenskej spoločnosti v L. Mikuláši. Hrozí, že v prípade výdatných zrážok, veľkých prívalových vôd, nebudú šachty schopné zachytiť všetku vodu a tá z nich pretečie. Okrem toho podzemné priesaky vody na skládke sa nedajú riadne skontrolovať.

Kontrola procesu uzatvárania skládky

V roku 2016 uskutočnil útvar hlavného kontrolóra  –  pod vedením JUDr. Bibiány Kuchárovej – Kontrolu procesu uzatvárania skládky TKO V. Poruba – legislatívne a technologické postupy.“  Kontrolovaným subjektom boli verejnoprospešné služby L. Mikuláš.  Správa o výsledkoch kontroly – v rozsahu  34 strán – bola predložená plénu MsZ L. Mikuláš dňa 23. júna 2016.  

Kontrola okrem iného zistila, že uzatvorenie II. etapy uzatvorenia skládky TKO nebolo začaté v časovom súlade s právoplatným Rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Stavba „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke V. Poruba – Zakrytie a rekultivácia“  nemala v rozpore so stavebným zákonom  určeného stavbyvedúceho  a zamestnanec, ktorý vykonával činnosti stavbyvedúceho nebol odborne spôsobilou osobou.

Kontrolným orgánom bol zistený rozdiel medzi vypočítaným (61 038,60 m²) a fakturovaným (58 814,50 m²) množstvom  geokompozitu na odvod vody a plynu, a to mínus 2 224,10 m².  Kontrolórka ďalej zistila, že rozdiel medzi vypočítaným (25 941,405 t ) a fakturovaným (24 783,86 t) množstvom  ílu, ktorý mal byť zabudovaný ako tesnenie v hrúbke 2 x 25 cm, a to mínus 1 157,54 t. To znamená, že merania R. Padu, ktoré spomenul, môžu byť pravdivé.

Tesniaci íl dodávali na stavbu –  na základe niekoľkých zmlúv – dve spoločnosti: KFK, s. r. o. L. Mikuláš a Ľupčianska s. r. o. L. Mikuláš.  Kvalita ílu dodávaného spoločnosťou Ľupčianka s. r. o., ktorý bol použitý na vybudovanie ílovej tesniacej vrstvy na uzatvorenie skládky, nebola skontrolovaná v rámci verejného obstarávania. Kontrolný orgán zistil ďalej zásadné nedostatky spojené s verejným obstarávaním, vedením evidencie a krížovej kontroly.

Znečisťovanie životného prostredia

Problematikou uzatvorenia skládky TKO v V. Porube riešila v roku 2017 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), ktorá sa opierala o závery B. Kuchárovej z roku 2016. Inšpektori životného prostredia konštatovali, skládka nebola zakrytá a rekultivovaná podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou VHS-SK PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta2, Žilina.

SIŽP počas svojho konania analyzovala doklady kontroly vykonanej kontrolórkou mesta L. Mikuláš, ako aj kontroly vykonanej Inšpektorátom životného prostredia Žilina, Mala k dispozícii aj správu o technickom stave uzatvorenia skládky TKO vo V. Porube nedeštruktívnymi metódami vykonané spoločnosťou AEG, s.r.o., Miletičova 558/20, Bratislava. Inšpektori vyhodnotil aj merania detekcie tesniacej fólie a tesniacej vrstvy.

Spomenuté zistenia priviedli SIŽP k záveru, že došlo k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu o integrovanej prevencii kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe toho udelila mestu L. Mikuláš sankciu 120 tisíc eur.

Problematické uzatvorenie skládky TKO V. Poruba, ktoré sme popísali, nie je len kauzou súčasného obsadenia liptovskomikulášskej radnice pod vedením primátora J. Blcháča, ale nášľapnou mínou jeho predchodcu – primátora Alexandra Slafkovského a ďalších konkrétnych ľudí.

Kto okradol obyvateľov

Ekoaktivista R. Pado sa na kauzu uzatvorenia skládky v V. Porube pozerá nasledovne: „Každý rozumný občan, by na osobnej úrovni neakceptoval dvakrát financovanú výstavbu rodinného domu,  to sa totiž ide udiať v prípade skládky TKO V.  Poruba. A stačí zobrať kalkulačku  a začať rátať kilometre ciest a chodníkov, počet detských ihrísk či modernizovaných  školských kuchýň, ktoré by 1,6 mil. eur pokrylo. Niekto občanom L. Mikuláša nepriamo ukradol  značný finančný obnos a nielenže nenesie za to zodpovednosť,  ale manipuluje verejnú diskusiu smerom k nepodstatným témam.“

Súčasné vedenie mesta L. Mikuláša nechce brať zodpovednosť za uzatvorenie skládky TKO vo V. Porube na seba. Najradšej by asi s týmto problémom nemalo nič. Dokazuje to aj skutočnosť, že aj v našej žiadosti o poskytnutie informácií, kde sme požadovali dokumenty, ktoré súvisia s danou problematikou, nás upozornilo, že sme nesprávne adresovali našu žiadosť a navyše sme ju nedostatočne vecne formulovali. Z uvedeného dôvodu nám ani dokumenty neposkytlo. V tejto súvislosti uvádzame, že ak liptovskomikulášska radnica mala pochybnosti s obsahom našej žiadosti o informácie, tak nás na to mala upozorniť a požadovať od nás spresnenie otázok a nie hneď zamietnuť časť našej žiadosti. Totiž uvedené otázky mali smerovať do VPS. V tejto súvislosti upozorňujeme vedenie radnice v L. Mikuláši, čo sme aj urobili našim odvolaním pri vybavovaní našej žiadosti o informáciie, že VPS patria pod mesto L. Mikuláš. V tomto prípade postačovalo mu preposlať našu žiadosť o informácie.. Takto to stanovuje zákon.

Skládku TKO vo V. Porube bude nutné znovu uzatvoriť za sumu, ktorú sme už uviedli. Zaplatia ju obyvatelia L. Mikuláša. Zatiaľ nepoznáme termín začatia realizácie uvedeného projektu, lebo MsZ v L. Mikuláši doteraz neschválilo financie na jej uskutočnenie. Zostáva nám veriť, že nedostatky na skládke TKO vo V. Porube budú odstránené skôr, ako dôjde k ekologickej katastrofe v regióne Liptova. Toxické vody zo skládky môžu preniknúť, až do rieky Váh a ohroziť v nej život.

Tibor Šuľa

Zberná šachta na skládke

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *